KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

1. Na základě ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících právních předpisů, má většina zadavatelů

2. Zadavatel stavby je povinen do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, doručit oznámení o zahájení prací příslušnému Oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce.

Přehled situací
Tabulka situací

Nařízení vlády č.591/2006 Sb.
platí zejména pro tyto práce:

§ 15 zákona 309/2006 Sb. při výstavbě budou překročeny tyto limity: